Nowe prawo dotyczące plików (cookies) wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Najbardziej interesujące nas zmiany dotyczące ciasteczek zaczęły obowiązywać od dnia 22 marca 2013 roku, są one odzwierciedleniem w polskim prawie dyrektywy unijnej 2009/136/WE zmieniającej dotychczas obowiązującą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3).

W omawianym temacie interesują nas cztery artykuły znowelizowanej ustawy tzn. art 173, 174, 209 i 210.

Artykuły 173 i 174 mówią o konieczności poinformowania użytkownika strony o korzystaniu przez nią z plików (cookies) w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, celu ich stosowania oraz możliwości kontroli nad tym procesem w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik musi po uzyskaniu ww. informacji wyrazić zgodę na stosowanie plików (cookies). Zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. Wszystko powyższe dotyczy nie tylko podmiotów prywatnych, ale także instytucji publicznych i organizacji non-profit.
 
Artykuły 209 i 210 mówią o najboleśniejszej dla wydawcy strony, który nie zastosował się do art. 173 i 174 kwestii, czyli o karach.
Z artykułu 209 wynika, że kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego podlega karze pieniężnej.
Kara ta może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. Tak więc w interesie każdego wydawcy strony jest jak najszybsze dostosowanie jej do obowiązującego prawa, ponieważ udowodnienie, że nie mieli odpowiedniej informacji od dnia 22 marca 2013 roku jest tym łatwiejsze im dłużej tej informacji strona nie wyświetla.
Z art. 209 wynika jeszcze, że niezależnie od kary pieniężnej dla podmiotu, którego własnością jest strona, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jej miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Tak więc osoba odpowiedzialna za brak informacji nie będąca właścicielem strony, ale np. pracownikiem właściciela także może podlegać karze.
Artykuł 210 reguluje kwestię wysokości kary dla właściciela strony. Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.
Podmiot jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej.
W przypadku niedostarczenia danych, lub gdy dostarczone dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, Prezes UKE może ustalić podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie mniejszą jednak niż 500 tysięcy złotych - w pozostałych przypadkach. Jeżeli okres działania podmiotu jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500.000 złotych, a w przypadku czynów, o których mowa w art. 209 ust. 1 pkt 22a, jeżeli podmiot nie osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym przychodu, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 10.000 złotych. Kara stanowi dochód budżetu państwa.


Właścicielom stron internetowych sugerujemy szybkie zainstalowanie informacji o plikach (cookies). Tak naprawdę nie wiadomo od kiedy i w jaki sposób będą stosowane kary za niedostosowanie swoich serwisów i stron internetowych do wymogów ustawy, ale biorąc pod uwagę braki w budżecie i narastający fiskalizm w naszym państwie ("Kara stanowi dochód budżetu państwa") można się spodziewać podjęcia szybkich kroków w tym zakresie. Zainteresowanym polecamy zakładkę Jak to zrobić w naszym serwisie.